1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “1st Prime Barista Challenge by Roastelier by Buondi Craft” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Radical Communications A.E.», με έδρα Αθήνα, (οδός Αρτέμιδος 29, Μοσχάτο) (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  2/11/2023 από τις  9:00 έως τις 19:00, στο Nestle Professional Coffee Lab- SCA Premier Training Campus, στη Δροσιά Θέρμης 57001, ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GANAS & GANAS, Θεσσαλονίκη (εφεξής Τόπος Διεξαγωγής).

Ο  Διαγωνισμός αυτός έχει δημιουργηθεί για να φέρει σε επαφή τους λάτρεις του καφέ και επαγγελματίες “Coffee Barista” με το καινοτόμο σύστημα καβουρδίσματος Roastelier by Buondi Craft, με τις δυνατότητες διαφορετικών προφίλ καβουρδίσματος των Single Origin καφέδων Roastelier by Buondi Craft και για να πειραματιστούν με blendings. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι λάτρεις του καφέ άνω των 18 ετών, επαγγελματίες coffee barista ή μη.   

Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού, δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Βραβείο. 

H συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτεί τη φυσική παρουσία των διαγωνιζόμενων στον Τόπο Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με δικά τους έξοδα (μεταφορικά, διαμονής, διατροφής κλπ). 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την . 18/10/2023 ώρα 10:00 π.μ, έως και την 2/11/2023,  ώρα 00:00. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  02/11/2023 από τις  9:00 έως τις 19:00. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει/μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της www.nestleprofessional.gr ή/ και στα Instagram accounts της μάρκας @roastelierbybuondicraft.

4. Τρόπος Δήλωσης Συμμετοχής 

H Δήλωση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό διενεργείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν email στη διεύθυνση: info@radicalcom.gr αναγράφοντας «Έχοντας διαβάσει τους Όρους Συμμετοχής στο 1st Prime Barista Challenge by Roastelier by Buondi Craft, επιθυμώ να λάβω μέρος στον Διαγωνισμό» και  να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο τους, το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email). 

Η αποστολή του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. 

5. Στάδια Διαγωνισμού – Γενικοί Κανόνες

Γενικοί Κανόνες

-  Oι πρώτοι είκοσι (20) που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4,  θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.

- Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τον καφέ  και νερό τα οποία  θα τους παρέχει ο Διοργανωτής και θα είναι ίδια για όλους τους διαγωνιζόμενους. 

- O καφές είναι μόνο αυτός που θα δοθεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος καφέ ούτε να γίνει πρόσμιξη.

- Δεν επιτρέπεται ο αρωματισμός (παρεμβατικά) του καφέ ή των σκευών (σερβιρίσματος ή παρασκευής) με οποιοδήποτε τρόπο σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.

- Όλος ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός παρέχεται από τον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης μηχανής παρασκευής καφέ, μηχανής καβουρδίσματος ή μύλου άλεσης.

- Τα σκεύη σερβιρίσματος, προετοιμασίας αλλά και καθαριότητας παρέχονται από τον Διοργανωτή, οι διαγωνιζόμενοι όμως διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους (σκεύη σερβιρίσματος, προετοιμασίας αλλά και καθαριότητας).

- Το γάλα παρέχεται από τον Διοργανωτή και είναι 3lt κατά την προετοιμασία και επιπλέον 1,5 λίτρο για την παρουσίαση. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλο γάλα πέραν αυτού που παρέχεται από τον Διοργανωτή. 

- Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν απαραιτήτως και τις 3 προελεύσεις καφές Roastelier by Buondi Craft σε οποίο προφίλ καβουρδίσματος επιθυμούν και υποχρεωτικά και τα τέσσερα ροφήματα που θα ετοιμάσουν θα πρέπει να είναι blend.

H παράβαση των ανωτέρω αναφερόμενων κανόνων από τους διαγωνιζόμενους οδηγεί στην ακύρωση της συμμετοχής τους, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και εάν βρίσκονται, ενώ σε περίπτωση που παραβάτης των κανόνων αυτών αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού, δεν θα του χορηγηθεί το αντίστοιχο Βραβείο.

Στάδια Διαγωνισμού

Α’ Στάδιο - Orientation/ Εκπαίδευση στο σύστημα Roastelier by Buondi Craft

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Κατά την ημέρα του Διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν διαζώσης το orientation/ εκπαίδευση για τον Διαγωνισμό από τους κριτές, το οποίο θα τους φέρει σε επαφή με την καινοτομία του Prime Roasting Roastelier by Buondi Craft.

Β’ Στάδιο – Cupping

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στη συνέχεια, κατά το στάδιο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζουν με τη μορφή του cupping τις 3 προελεύσεις του Roastelier by Buondi Craft καβουρδισμένες με 3 διαφορετικά προφίλ η κάθε μία, προκειμένου να διαλέξουν τις προελεύσεις που θα χρησιμοποιήσουν για τα ροφήματά τους. 

Γ’ Στάδιο - Επιλογή προελεύσεων 

Διάρκεια: 15 λεπτά

Κατά το στάδιο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιλέξουν από 3 έως 6 φακέλους των 300γρ από καβουρδισμένο καφέ από όποια προέλευση επιθυμούν για να προετοιμάσουν το blend τους. Ο καφές αυτός είναι μόνο για το στάδιο της προετοιμασίας και οι διαγωνιζόμενοι κατά την παρουσίασή τους θα πάρουν νέα ποσότητα καφέ από τον Διοργανωτή. 

Δ’ Στάδιο - Preparation/ Blending

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Στο Δ’ Στάδιο οι διαγωνιζόμενοι πειραματίζονται με τις προελεύσεις καφέ με σκοπό να φτιάξουν τα τέλεια blends! Τα ροφήματα που έχουν μόνο μια προέλευση θεωρούνται άκυρα. Υποχρεωτικά, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για τα blends/ το blend τους περισσότερες από 1 προελεύσεις αλλά θα πρέπει να κάνουν χρήση και των 3 προελεύσεων καφέ Roastelier by Buondi Craft στο σύνολο των ροφημάτων τους. Το ελάχιστο ποσοστό προέλευσης ανά blend ορίζεται στο 15%.Η μέγιστη ποσότητα καφέ που θα παρασχεθεί από τον Διοργανωτή σε έκαστο των διαγωνιζομένων στο στάδιο αυτό είναι 1800 γρ. 

Ε’ Στάδιο – Readiness

Διάρκεια: 5 λεπτά

Στο Ε’ Στάδιο οι διαγωνιζόμενοι  ενημερώνουν τον stage manager/ coffee expert για την επιλογή τους σε blend/blends και παραλαμβάνουν τον καφέ που έχουν σχεδιάσει.

ΣΤ’ Στάδιο - Set Up Time

Διάρκεια: 5 λεπτά

Οι διαγωνιζόμενοι προετοιμάζουν τον πάγκο τους για την παρουσίασή τους. Ζεσταίνουν την μηχανή, στήνουν σκεύη σερβιρίσματος και τακτοποιούν τα υλικά τους.

Ι’ Στάδιο - Time

Διάρκεια: 8 λεπτά

Στο Ι’ Στάδιο οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ετοιμάσουν δύο ροφήματα espresso και δύο ροφήματα με γάλα (milk beverage). Τα ροφήματα αυτά  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, στο στάδιο αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εξηγήσουν στους κριτές την επιλογή τους στις προελεύσεις και να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θεωρούν χρήσιμη για την εξυπηρέτηση πελατών. Ο χρόνος ξεκινά τη στιγμή που ο διαγωνιζόμενος πει τη λέξη: ΤΙΜΕ και σταματά πάλι με τη χρήση της λέξης : TIME.

Η δια ζώσης παρακολούθηση/συμμετοχή σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού είναι υποχρεωτική. Εάν κάποιος εκ των Διαγωνιζομένων δεν λάβει μέρος σε κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα στάδια, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται. 

6. Ανάδειξη Νικητών – Τρόπος Αξιολόγησης 

Θα αναδειχθούν τρείς (3) συνολικά νικητές. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος αξιολογείται και βαθμολογείται  από τους κριτές του Διαγωνισμού στις πέντε  παρακάτω κατηγορίες:

  1. Καθαριότητα 
  2. Χειρισμός Εξοπλισμού
  3. Customer Service
  4. Barista Skills
  5. Επαγγελματισμός/ professionalism

Η βαθμολογία ανά κατηγορία είναι από το 1 έως το 6 (ανεπαρκές (1) έως τέλειο επίπεδο (6) αντίστοιχα).

Τα ροφήματα αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τους κριτές του Διαγωνισμού στις δύο ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Flavor
  2. Texture

Η βαθμολογία ανά κατηγορία είναι από το 1 έως το 6 (ανεπαρκές (1) έως τέλειο επίπεδο (6) αντίστοιχα).

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου από τους διαγωνιζόμενους, υπάρχει ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού (αρνητική βαθμολογία) ανά 10 δευτερόλεπτα.

Οι τρεις διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές στο σύνολο των κατηγοριών θα ανακηρυχθούν νικητές του Διαγωνισμού. 

Η κριτική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων αποτελείται από Coffee Experts και ανθρώπους με εμπειρία στο χώρο του καφέ.

7. Βραβεία

Ο νικητής που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία (πρώτος) κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 400 ευρώ από την εταιρεία :EUROGAT Α.Ε.

Ο νικητής που θα συγκεντρώσει την δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία (δεύτερος)  κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ από την εταιρεία: Μπικουβαράκη Ανδρ Σοφια (Coffee Lovers).

Ο νικητής που θα συγκεντρώσει την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία (τρίτος) κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την εταιρεία: Μπικουβαράκη Ανδρ Σοφια (Coffee Lovers). 

Τα Βραβεία είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα βραβεία.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Βραβείων

Η ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει στον Τόπο Διεξαγωγής μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Διαγωνισμού και αφού τα τέσσερα ροφήματα που θα ετοιμαστούν από τους Διαγωνιζόμενους αξιολογηθούν από τους κριτές. 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Βραβεία τους κατά την ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού στις  02/11/2023.

9. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Βραβείου.

Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η Διαφημιστική κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των τυχερών αυτού και την απόδοση των Βραβείων σε αυτούς.

Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός ενός μήνα  από την απόδοση των Βραβείων.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν  τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Βραβείων.

Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών  και τα δικαιώματα  που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestleprofessional.gr/dilosi-idiotikotitas.

11. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Βραβεία, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον ιστότοπο της www.nestleprofessional.gr ή/ και στα Instagram accounts της μάρκας @roastelierbybuondicraft. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

12. Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο www.nestleprofessional.gr.

13. Πληροφορίες – Παράπονα 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση)   και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

14. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Bραβείων στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο www.nestleprofessional.gr.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.